Σχετικά με το Nanocap

Στόχοι έργου

Tο προτεινόμενο έργο έχει τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

Την ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση πιλοτικής μονάδας Περιστρεφόμενης Κλίνης Πληρωτικού Υλικού

Την πειραματική αξιολόγηση απαερίων μονάδων CaO και MgO σε μονάδα χημικής δέσμευσης CO2 με χρήση καινοτόμων αμινών χαμηλών θερμοκρασιών που μειώνουν κατά 50% τις ενεργειακές απαιτήσεις τις διεργασίας αναγέννησης.

Την μοντελοποίηση και υπολογιστική βελτιστοποίηση των δυο συστημάτων ώστε να διερευνηθεί η βέλτιστη λειτουργική διαμόρφωσή τους.

Τη διενέργεια πειραμάτων και προσομοιώσεων ώστε να διακριβωθεί ο ρόλος παραμέτρων όπως οι ρυθμοί ροής αερίων και υγρών, η συγκέντρωση των αντιδρώντων, και η ταχύτητα φυγοκέντρισης της ΠΚΛ στο μέγεθος και το σχήμα των παραγόμενων νανοσωματιδίων κ.α.

Τη διενέργεια τεχνο-οικονομικής μελέτης κλιμάκωσης και εγκατάστασης των διεργασιών.

Ενότητες εργασίας έργου

ΕΕ1 Υφιστάμενη κατάσταση, μοντελοποίηση και σχεδιασμός διεργασιών

H EE1 στοχεύει στην μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση με τις εξεταζόμενες διεργασίες αλλά και με τα προϊόντα που πρόκειται να παραχθούν.

ΕΕ3. Υλοποίηση πιλοτικής μονάδας ΠΚΛ και πειραματική αξιολόγηση παραγωγής ανθρακικών αλάτων

H EE3 θα εστιάσει στην υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση της μονάδα ΠΚΛ, χρησιμοποιώντας δεδομένα και πρακτικές βέλτιστης λειτουργίας. Θα υλοποιηθεί η πιλοτική μονάδα, θα γίνουν εργαστηριακά πειράματα για παραγωγή νανο-σωματιδίων και χαρακτηρισμός των νανο-σωματιδίων που θα προκύψουν.

ΕΕ2 Αξιολόγηση διεργασίας δέσμευσης CO2 σε πιλοτική μονάδα

Η ΕΕ2 αφορά στην πειραματική αξιολόγηση προηγμένων διαλυτών δέσμευσης CO2 και σε μετρήσεις τις απόδοσής τους σε σημαντικούς λειτουργικούς δείκτες της διεργασίας όπως το ποσοστό δέσμευσης και αποδέσμευσης CO2, οι ενεργειακές απαιτήσεις κλπ.

ΕΕ4. Τεχνο-οικονομική μελέτη κλιμάκωσης/εγκατάστασης και σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων

Η ΕΕ4 θα εστιάσει στην τεχνοοικονομική μελέτη κλιμάκωσης της ολοκληρωμένης διεργασίας καθώς και στην ανάπτυξη σχεδίου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.