Στόχος του έργου

Ο στόχος του έργου NANOCAP είναι η δέσμευση CO2 και η χρήση του για βιομηχανική παραγωγή προϊόντων υψηλής εμπορικής αξίας, όπως τα νανο-σωματίδια ιζηματώδους ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3, γνωστού ως PCC) και βασικού ανθρακικού μαγνησίου (υδρομαγνησίτη 4MgCO3 Mg(OH)22Ο, γνωστού ως BMC). Οι διεργασίες παραγωγής των πρώτων υλών (CaO, MgO και CO2) αυτών των αλάτων είναι υψηλής έντασης σε CO2 (π.χ. για το MgO ανέρχεται στους 250.000 ton/yr, ενώ για το CaO στους 150.000 ton/yr). Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνεται ο συνδυασμός καινοτόμου διεργασίας χημικής απορρόφησης CO2 χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων και χρήσης του σε μια επίσης καινοτόμο διεργασία Περιστρεφόμενης Κλίνης (ΠΚΛ) για την παραγωγή νανο-σωματιδίων ανθρακικών αλάτων. Η προτεινόμενη μονάδα δέσμευσης επιτρέπει την μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων κατά 50% σε σχέση με συμβατικές μονάδες, λόγω της χρήσης νέας γενιάς διαλυτών πολύ χαμηλών θερμοκρασιών αναγέννησης. Επίσης η μονάδα ΠΚΛ επιτρέπει την μείωση του μεγέθους κατά περίπου 10 φορές σε σχέση με συμβατικούς αντιδραστήρες παραγωγής αντίστοιχων νανοσωματιδίων. Η μελέτη των δύο διεργασιών θα γίνει μέσω πιλοτικών μονάδων, ακολουθούμενη από τεχνο-οικονομική μελέτη κλιμάκωσης και εγκατάστασης.